Plugs

Vi levererar solcellssystem i alla storleksklasser!

I praktiken förbrukas den el som genereras av solcellssystem till allt som den el köpt av energibolagen går åt.

Hushåll kan ansöka om hushållsavdrag för installationskostnader för solpaneler (https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster-och-avdrag/hushallsavdrag/).

För företag och jordbruk är det möjligt att söka energistöd till solcellssystem (https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/energistod/).

– Platsen
– Vädersträck
– Takets lutning
– Skuggor av träd och byggnader m.m.

Kall luft och långa molnfriadagar förbättrar produktionen. Andelen som produceras vår, vinter och höst är circa 20-30 %. Största andelen av elproduktionen sker mellan mars och September månad varav ca.  60-70 %  produceras. Minst produktion från mitten av november till mitten av februari.

1 = Solcellsmodul
2 = Växelriktare (inverter)
3 = Elcentral
4 = Solel som används direkt i huset
5 = Elmätare
6 = In-och utmatning av el mellan hus och lokalnät.

Ja det är det. Avkastningen för investerat kapital är ca. 7-20 % per år beroende på bidragsstorlek. Solpanelerna kräver i princip inget underhåll med en livslängd på ca. 30 år och har en garanti på 10-12 år. 

Exempel ett projekt med 34,3 kW solpaneler: 

34,3 kW x 1 100 euro = 37 730 euro

 Affärsplan = 1 200 euro 

Totala godtagbara kostnader 38 930 euro 

Beviljat bidrag 40 % = 15 572 euro 

Om sökanden skulle ha ett kostnadsförslag eller offert på t.ex. 40 000 euro i ansökan skulle bara 38 930 euro i kostnader enligt ovan kunna godkännas. Om sökanden hade ett kostnadsförslag/offert på 35 000 euro, skulle bara 35 000 euro kunna godkännas och 40 % av det beloppet beviljas, för att det får inte godkännas mera än sökandens kostnadsförslag. 

Utbetalning av stödet görs i efterhand på basen av förverkligade kostnader.

Investeringar i energiproduktion kräver alltså affärsplan med ekonomikalkyler. På detta område är det oftast Pro Agria Lantbrukssällskapet som gör upp.

Mera info om investeringsstöd finns här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-ochfinansiering/investeringsstod-for-jordbruk/